Anna Kałabun

Imię i nazwisko:  Anna Kałabun

Temat  wystąpienia:  Organizacja olimpiady języka łacińskiego i jej rola w kształtowaniu wiedzy humanistycznej

Język wystąpienia:  polski

Czas trwania wystąpienia:  30 minut

Streszczenie:

Olimpiada języka łacińskiego jest ściśle związana z „funkcjonowaniem” łaciny w szkołach. Nauczanie tego przedmiotu jest wielopłaszczyznowe, dotyczy bowiem nie tylko  poznawania podstaw fleksji i składni, tłumaczenia tekstów preparowanych i fragmentów tekstów oryginalnych, poznawaniu sentencji ,lecz także sięga do wiedzy szeroko rozumianej kultury antycznej, a odnoszącej się do wielu dziedzin, jak np.: literatura, filozofia, religia, sztuka. Olimpiada języka łacińskiego zobowiązuje młodzież przystępującą do konkursu,  do poznania i  utrwalenia znajomości fleksji i składni łacińskiej, umiejętności poprawnego tłumaczenia tekstu łacińskiego oraz znajomości twórczości pisarzy antycznych i realiów świata starożytnego.  Zdobyta wiedza  daje możność rozumienia związków ponadczasowych wartości świata starożytnego z kulturą europejską . Poprzez rozumienie procesów  i zmian zachodzących w społeczeństwach na przestrzeni wieków na płaszczyźnie polityki, ekonomii, prawa czy myśli ludzkiej  kształtuje się otwarte postawy obywatelskie i  daje podstawy  młodemu pokoleniu do pełnej reintegracji z Europą. Olimpiada bowiem  poprzez swój charakter  aktywizuje i wyłania najzdolniejszą młodzież, która może być  nie tylko „zalążkiem” w tworzeniu kadr pedagogicznych i naukowych, ale także w tworzeniu się dobrze rozumianej elity .

Nota biograficzna:

Anna Kałabun – absolwentka KUL , mgr Filologii Klasycznej,  starszy wykładowca w SPNJO KUL. Członek PTF, członek jury I i II etapu Olimpiady języka łacińskiego.