Anna Kucharska

Imię i nazwisko: Dr Anna Kucharska

Temat  wystąpienia: Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość tłumaczenia w dydaktyce języków obcych.

Język wystąpienia: polski

Czas trwania wystąpienia: 20 minut

Streszczenie:

Tłumaczenie, jako element służący nauczaniu języka obcego, pojawiło się wraz z rozwojem metody gramatyczno-tłumaczeniowej w XIX wieku. Jej celem było nabycie umiejętności tłumaczenia tekstu z jednego języka na drugi przy zachowaniu maksymalnej poprawności leksykalno-gramatycznej. Metoda zanegowana i odrzucona ze względu na pomijanie aspektu komunikacyjnego, na który stopniowo zaczęto kłaść nacisk. Z jednej strony tłumaczenie stało się czynnością wstydliwą i unikaną, oficjalnie zaprzestano stosowania ćwiczeń polegających na tłumaczeniu zdań lub fragmentów tekstów, z drugiej jednak strony można odnieść wrażenie, że nauczyciele pomimo zaleceń nigdy z niej nie zrezygnowali, czego dowody widzimy w postaci kartkówek sprawdzających słownictwo oraz  w sposobie wyjaśniania znaczenia nowych wyrazów, gdzie nieomalże zawsze nawiązywali oni do języka ojczystego. W niniejszych rozważaniach chciałabym przeanalizować współczesne podejście do tłumaczenia jako elementu dydaktycznego, przedstawić wady i zalety odwoływania się do języka ojczystego, uwarunkowań psychologicznych, które czynią z tłumaczenia nieodzowny element dydaktyczny, a także zastanowić się jaka będzie jego przyszłość w rzeczywistości wielokulturowej, multimedialnej i wyspecjalizowanej.

Nota biograficzna:

Dr Anna Kucharska: W roku 2001 ukończyła studia na Filologii Romańskiej UMCS. Pracę magisterską pisała pod kierunkiem prof. dr hab. Haliny Saweckiej. Dotyczyła ona dzieł dramaturgicznych Alberta Camus. W trakcie studiów uzyskała stypendium rządu włoskiego i wyjechała na 4 miesięczny kurs języka włoskiego na Uniwersytet dla Obcokrajowców do Sieny. W 2001 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Filologii Romańskiej UMCS. W pracy doktorskiej badała związki między teatrem włoskim i francuskim w XVIII wieku. W 2006 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych po obronie pracy doktorskiej „Les mythes tragiques traduits par Voltaire et Alfieri: Mérope et Oreste” napisanej pod kierunkiem Pani prof. dr hab. Haliny Saweckiej.

Po ukończeniu studiów doktoranckich pojęła pracę jako lektor i nauczyciel języka francuskiego i włoskiego. Współpracowała z wieloma lubelskimi prywatnymi szkołami językowymi, co pozwoliło mi zyskać doświadczenie w nauczaniu i dydaktyce języków.

W 2006 roku ukończyła również Interdyscyplinarne Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy w Uniwersytecie Warszawskim.

Od października 2009 roku została zatrudniona na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Filologii Romańskiej KUL JP II, gdzie prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka włoskiego oraz rozwija się naukowo. Zmieniła zakres moich zainteresowań, ponieważ obecnie zajmuje się glottodydaktyką i teorią tłumaczeń.  W chwili obecnej jest prowadzi badania, których zwieńczeniem byłaby praca habilitacyjna.