Barbara Strycharczyk

Imię i nazwisko: Barbara Strycharczyk

Temat  wystąpienia: Do czego dzisiaj jest potrzebna łacina

Język wystąpienia:  polski

Czas trwania wystąpienia:  30 minut

Streszczenie:

„Do czego dzisiaj jest potrzebna łacina?” -  to zagadnienie chciałybyśmy przedstawić z dwu punktów widzenia. Pierwszy odwołuje się do – spadkobiercy śródziemnomorskiego depozytu kulturowego – Polaka i Europejczyka. Łacinę i kulturę antyczną rozumiemy w tym wypadku jako klucz umożliwiający poznawanie własnych korzeni. Drugi ukazuje łacinę w rzeczywistości szkolnej, w której nauczyciel i uczeń niejednokrotnie z wielkim trudem znajdują porozumienie w sprawie nauki łaciny. Odpowiedź na pytanie – „Do czego dzisiaj jest potrzebna łacina?” wydaje się nie tylko ważna, ale też nieunikniona . Łacina w edukacji traci znaczenie – właściwe można powiedzieć, że jako przedmiot nauczania przestaje istnieć. Co zrobić? Czy w ogóle można i trzeba cokolwiek robić, aby ratować co się da? W naszych wystąpieniach – a właściwie w jednym podwójnym wystąpieniu chciałybyśmy przedstawić konkretne problemy, sytuacje  i zdarzenia, które pokazują, że potrzeba łaciny istnieje i wynika z otaczającej nas rzeczywistości. Przykładem są choćby napisy na murach. Jeśli przyjrzeć się bliżej temu zjawisku, można zauważyć, że: po pierwsze – jest ono niemal powszechne, po drugie – źródłem cytatów są trzy wielkie filary naszej kultury: tradycja grecka, rzymska i Biblia i po trzecie – językiem owych przedziwnych graffiti jest łacina. Czyżby nie można było tych wszystkich, trudnych do zapamiętania zdań i sentencji napisać w zrozumiałym dla każdego ojczystym języku? Wydaje się jednak, że skoro owe napisy są cytatami z naszego kulturowego depozytu, to dlatego zostały zapisane i przekazane w języku, który chroni ów depozyt przed zmiennością. Języki żywe, przy pomocy których komunikujemy się na co dzień podlegają przeobrażeniom. Niezastąpioność łaciny wiąże się więc z jej ponadczasowym charakterem, który sprawia, ze mimo wielości podlegających zmianom języków, pomaga ona w przekazie i zrozumieniu tego co trwałe, zasadnicze i niezmienne – wartości i zasad postępowania. Pozostaje jeszcze pytanie, jak uczyć tego przedmiotu, jak przekazywać treści szeroko rozumiane jako latinitas, aby młodzi ludzie chcieli się ich uczyć?

Mówiąc o tym „Do czego dzisiaj jest potrzebna łacina?”, chcemy zwrócić uwagę na kłopoty spowodowane coraz powszechniejszą nieznajomością gramatyki języka polskiego, na brak potrzeby uczenia się jej, na coraz częstsze wśród młodzieży w czasach wolnego rynku i Internetu kłopoty z porządkowaniem procesu myślowego i z koncentracją, na niechęć humanistów nie tylko do uczenia się przedmiotów ścisłych, w tym matematyki, ale i do częstego czytania dobrej literatury. A skoro sprawy tak się mają, istnieje obawa, że pytanie, jak uczyć łaciny, na długo zachowa swą aktualność.

Nota biograficzna:

Barbara Strycharczyk – absolwentka filologii polskiej i filologii klasycznej UW. Od 1982 roku pracuje jako nauczycielka języków klasycznych i kultury antycznej w XI LO im Mikołaja Reja w Warszawie. Jest autorką programów języka łacińskiego, greckiego i kultury antycznej dla klasy klasycznej w Liceum Reja, w którym rozszerzone nauczanie języków klasycznych jest prowadzone od 1983 roku. Jest również autorką programu kształcenia kulturowego realizowanego w ramach rozszerzonych zajęć z Wiedzy o kulturze na wszystkich poziomach nauczania w XI LO. Corocznie wraz z Anną Wojciechowską prowadzi w Rzymie warsztaty naukowe dla klas klasycznych. Współpracuje z Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz Instytutem Artes Liberales.