Grzegorz Markowski

Imię i nazwisko: Dr Grzegorz Markowski

Temat  wystąpienia:  Ewaluacja częstotliwości występowania terminologii specjalistycznej w wybranych tekstach handlowych.

Język wystąpienia:  polski

Czas trwania wystąpienia: 30 minut

Streszczenie:

W procesie nauczania specjalistycznego języka obcego ważne jest nabywanie przez studenta umiejętności rozumienia i tworzenia tekstów specjalistycznych zarówno w wypowiedzi ustnej, jak i pisanej. Osiągnięcie tego celu wymaga posługiwania się odpowiednimi materiałami dydaktycznymi, które znacznie ułatwią studentom opanowanie tych umiejętności. Mamy na myśli w tym przypadku m.in. odpowiedni rodzaj tekstów, a mianowicie teksty spreparowane dla celów dydaktycznych – z takimi mamy do czynienia najczęściej w podręcznikach,  a także materiały autentyczne.  Głównym problemem dla studenta w opanowaniu danego języka fachowego, w tym przypadku francuskiego języka handlowego jest terminologia specjalistyczna występująca w tekstach.

Przeprowadzona w referacie ewaluacja terminologii handlowej i biznesowej podporządkowana jest nadrzędnemu celowi jakim jest ocena przydatności autentycznych tekstów fachowych do nauczania specjalistycznego języka francuskiego jako obcego, a szczególnie do przyswajanie słownictwa.

Nota biograficzna:

Grzegorz Markowski ur. 26 października 1974 roku w Przeworsku. Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.  Autor 15 publikacji naukowych z zakresu glottodydaktykii,  metodyki nauczania języka francuskiego i językoznawstwa oraz 1 monografii pt. «Perception du lexique spécialisé. Etudes d’efficacité de différents textes ».Obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Uniwersytecie Śląskim. Prowadzi zajęcia na studiach stacjonarnych m.in. z praktycznej nauki języka francuskiego (gramatyka praktyczna, język pisany, praca z tekstem, konwersacja,  marketing, francuski język specjalistyczny, tłumaczenie specjalistyczne) oraz na studiach niestacjonarnych (modele językoznawstwa teoretycznego i stosowanego, metodyka nauczania języka francuskiego, seminarium magisterskie). Od 2001 roku członek Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, a od 2009 roku Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej.