Helena Błazińska

Imię i nazwisko: Helena Błazińska

Temat wystąpienia: Zawód nauczyciela w aspekcie zmian historycznych.

Język wystąpienia: polski

Czas trwania wystąpienia: 30 minut

Streszczenie:

W niniejszym wystąpieniu zostanie przedstawiona ewolucja zawodu nauczyciela od czasów najbardziej odległych do współczesności. Zawód ten jest zaliczany do najstarszych profesji na świecie. Jego początków należy upatrywać już u zarania dziejów każdego narodu, który przechodził z okresu pierwotnego do bardziej cywilizowanego. Nauczanie młodego pokolenia było zaliczane do podstawowych obowiązków każdej społeczności. Tradycje zawodu nauczyciela sięgają zatem już czasów starożytnych, kiedy to nauczyciel nie pełnił roli wykładowcy, ale był mistrzem dla swojego ucznia. Przez wieki zadania te, jak i wykształcenie oraz praca nauczyciela zmieniały się jednak w znacznym stopniu. Ponadto wykształcił się system oświaty i szkolnictwa wyższego, które sformalizowały wymagania, obowiązki, zadania i funkcje nauczycieli. W dziedzinie pedeutologii rozwinęły się badania nad zawodem nauczyciela, jego talentem i zdolnościami dydaktyczno-wychowawczymi. Szybki postęp naukowo-techniczny, gospodarczy i kulturalny wymaga obecnie od nauczyciela stałego podnoszenia poziomu wykształcenia w celu nadążenia za gwałtownie zachodzącymi zmianami. Rozwój szkolnictwa zmienił także główny priorytet nauczania, którym aktualnie jest dostarczanie społeczeństwom wysoko wykwalifikowanych obywateli. Tak zarysowane refleksje dotyczące obrazu nauczyciela prowadzą do konkluzji, że ewolucja jago zawodu miała charakter dynamiczny i zdeterminowana została wieloma czynnikami.

Nota biograficzna:

Helena Błazińska – absolwentka filologii klasycznej KUL, wykładowca języka łacińskiego i greckiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie, kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL, metodyk języków klasycznych KUL, członek zarządu Lubelskiego Koła Polskiego Towarzystwa Filologicznego, sekretarz Okręgowego Komitetu Olimpiady Języka Łacińskiego w Lublinie, ekspert MEN ds. awansu zaw. nauczycieli, rzeczoznawca MEN ds. podręczników szkolnych i rzeczoznawca MEN ds. pomocy dydaktycznych.