Joanna Pędzisz

Imię i nazwisko: Dr Joanna Pędzisz

Temat  wystąpienia:  Refleksja i autorefleksja o rozwoju kompetencji tworzenia tekstów pisanych

Język wystąpienia:  polski

Czas trwania wstąpienia:  20 minut

Streszczenie:

Praktyka nauczyciela języka obcego wymaga ciągłej obserwacji uczących się: rozwoju ich sprawności, progresji ich kompetencji językowych. Jednak stałe dążenie do wykształcenia postawy autonomicznej uczących się sprawia, iż oni sami również powinny być w stanie ocenić własne umiejętności, krytycznie spojrzeć na swoje postępy. Nierzadko kwestia autorefleksji uczącego się o rozwoju własnym pozostaje zatem w cieniu refleksji nauczyciela na temat rozwoju uczącego się.

Celem wystąpienia jest zaprezentowanie wyników pracy studentów pierwszego i drugiego roku lingwistyki stosowanej UMCS w ramach pilotażowego projektu, którego założeniem jest praca z portfolio (Schreibportfolio) na zajęciach  kompozycyjnych. Realizując program zajęć studenci regularnie dokonywali autorefleksji na temat swojego procesu pisania oraz dokonywanych przez nich postępów w zakresie tworzenia wypowiedzi pisemnych przy prowadzonym jednocześnie przez nauczyciela monitoringu rozwoju ich umiejętności. Podczas wystąpienia zaprezentowane zostaną wyniki analizy refleksyjnych komentarzy studentów oraz osób prowadzących zajęcia.

Nota biograficzna:

Dr Joanna Pędzisz – adiunkt, sekcja języka niemieckiego, Zakład Lingwistyki Stosowanej  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.