Magdalena Sowa

Imię i nazwisko: Dr Magdalena Sowa

Temat  wystąpienia:  „De la tâche à la compétence dans l’enseignement du français sur Objectifs Spécifiques” (Od „zadania” do „kompetencji” na przykładzie nauczania języka francuskiego dla potrzeb zawodowych)

Język wystąpienia:  francuski

Czas trwania wystąpienia:  20 minut

Streszczenie:

L’objectif de cette communication est d’illustrer le passage de la « tâche pédagogique » utilisée en classe de langue étrangère à la « compétence » (dans le sens large du terme) utilisée dans la réalité extérieure à la classe. Notre réflexion procédera par analyse des tâches présentes dans les manuels de français pour aboutir à la classification des compétences et à l’exemplification de leur mise en oeuvre dans la réalité post-scolaire.

Nota biograficzna:

Magdalena Sowa, adiunkt w Katedrze Akwizycji i Dydaktyki Języków w Instytucie Filologii Romańskiej KUL. Prowadzi zajęcia z dydaktyki języka francuskiego jako obcego oraz języka francuskiego ekonomii i finansów (Le Français des daffaires). Koordynator otwartego w KUL Centrum Egzaminów TEF Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Autorka publikacji poświęconych nauczaniu / uczeniu się języka francuskiego jako obcego, a w szczególności języka francuskiego dla potrzeb zawodowych.