Urszula Paprocka-Piotrowska

Imię i nazwisko:  Prof. Urszula Paprocka-Piotrowska

Temat  wystąpienia:  Przyswajanie języka obcego w środowisku naturalnym a nauczanie/uczenie się języka w klasie. Podobieństwa i różnice.

Język wystąpienia:  polski

Czas trwania wystąpienia:  30 minut

Streszczenie:

Rozróżnienie pomiędzy przyswajaniem (akwizycją) języka a uczeniem się (i nauczaniem) stosuje się więc najczęściej do dwóch specyficznych kontekstów nabywania kompetencji w JO: pierwsze określenie (akwizycja) zarezerwowane jest dla „środowiska naturalnego”, nabywania języka bez udziału nauczyciela czy instytucji kształcącej, drugie zaś odpowiada klasycznej sytuacji klasy JO, zwanej ogólnie „kontekstem/środowiskiem instytucjonalnym”: lekcji JO w szkole, na kursie, na zajęciach objętych obowiązkowym programem szkolnym bądź na kursach doskonalenia wybranych prywatnie, przy pomocy nauczyciela, podręcznika, programu nauczania, etc.               Dla Porquier (1984), akwizycja i uczenie się jawią się jednak nie jako wzajemnie wyłączające się konteksty, a raczej jako sytuacje krańcowe tego samego kontinuum. Porquier zauważa bowiem, że najczęstsza sytuacja nabywania języka to tak zwane nabywanie JO w kontekście mieszanym odbywające się w różnych kontekstach, właściwych i akwizycji (w środowisku naturalnym) i uczeniu się (sterowanemu przez proces kształcenia) i różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych.

W proponowanym wystąpieniu omówimy oba konteksty przyswajania języka obcego (środowisko naturalne / środowisko instytucjonalne) i wskażemy jakie elementy obu tych kontekstów są najbardziej pomocne uczącemu się w rozwijaniu osobistej kompetencji komunikacyjnej.